Slovesa - rod a vid

Slovesný rod

Činný a trpný rod sloves

V češtině rozlišujeme dva slovesné rody: činný a trpný.

Rozdíl mezi těmito dvěma rody lze v podstatě vyjádřit jednou větou: vždy záleží na tom, zda podmět danou činnost vykonává, nebo je tou činností (případně dějem) pouze zasažen.

Důležité je tedy uvědomit si, zda je podmět dané věty aktivní, něco dělá, nebo zda je činností pouze pasivně zasažen, trpí ji.

Činný rod vyjadřuje, co dělá podmět, zatímco trpný rod vyjadřuje, co dělá někdo jiný než podmět.

PŘÍKLAD:

Učitel pochválil žáka. - Ve větě je podmětem učitel (kdo chválil?) a vykonává činnost vyjádřenou přísudkem - tedy chválí - jedná se o slovesný rod činný

Žák byl pochválen učitelem. - V této větě je podmět  žák (kdo byl pochválen?), ale činnost nevykonává, pouze ji "trpí" - činnost vykonává učitel = příslovečné určení původce děje, jedná se o slovesný rod trpný

Slovesný vid

Vid dokonavý a nedokonavý = slovesa dokonavá, nedokonavá

Slovesný vid rozhoduje o tom, zda sloveso vyjadřuje děj, který je (nebo může být) ukončený, nebo děj, který ukončený být nemůže, je neukončený,časově neohraničený.