Spojky

SPOJOVACÍ VÝRAZY

Spojky podřadicí připojují vedlejší věty v souvětí k větě hlavní v poměru podřadném, respektive vetu závislou k větě řídicí.

Seznam podřadicích spojek:  aby, , ačkoli, ačkoliv, aniž, , ať již, ať už, , byť, co, dokud, i kdyby, i když, jelikož, jestli, jestliže, kdyby, když, leda, ledaže, ledva, ledvaže, - linechť, poněvadž, protože, přestože, zda, zdali, že

 

Podřadicí spojky vyjadřují vztahy závislé věty vůči větě řídící. Vždy před nimi píšeme čárku. Ve větách příslovečných:

1) Časové

když, až, zatímco, jakmile

2) Podmínkové

-li, jestliže, když, kdyby

3) Příčinné (důvodové)

protože, že, jelikož, poněvadž

4) Účelové

aby

5) Přípustkové

přestože, třebaže, i když, ač, ačkoli

6) Způsobové

jako by, jako kdyby, dvojité: tak - že, tím – že

 

Vedlejší věty připojují také příslovce:,  např. : kde, kam, kudy, jak, jakkoli, jakkoliv, jakmile, jako, jakož, jen co, mezitímco , kdežto, kdykoli, kdykoliv, poté co, proč, než, nežli, pakli, pakliže, pokud, takže, sotva, sotvaže, třeba, třebas, třebaže, zatímco aj.
Dále pak vztažná zájmena: který, jaký, čí, jenž, kdo, co